Vill du fördjupa dig ytterligare?

Ett av FeelnJoys kärnvärden är Vetenskapligt. Det viktigt att våra metoder är grundade på forskningsresultat från bland annat psykologi och neurovetenskap.

Varför återhämtning?

Dagens människor lever i en miljö och på ett sätt som de inte är anpassade för biologiskt. Marginalerna är små, och såväl fysiskt som psykiskt utsätts kroppen för påfrestningar vilka kan leda till långvariga stress- och sjukdomstillstånd. I stressforskningsinstitutets temablad om trötthet och återhämtning beskrivs att perioder med stress måste följas av återhämtning. Det som drivits upp (fysiologisk aktivering) måste tillbaka ned till ursprungsnivån för att systemet skall hålla på sikt. Återhämtning handlar alltså om nedvarvning och om att stänga av den biologiska energimobilisering som karakteriserar stress och belastning.

Stressforskning.se

I denna artikel belyser man att vårt stressystem fyller en viktig funktion, men det är när vi inte hinner återhämta oss som det påverkar både hjärnan och resten av kroppen negativt.

Vetenskaphalsa.se

I en annan artikel betonar Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog vikten att få in återhämtning under arbetsdagen och att det är grunden till ökad produktivitet.

Nyteknik.se

Naturen som hälsobringare

I naturvårdsverkets rapport om ”Naturen som kraftkälla” uppmärksammas en rad studier om att blotta anblicken av natur verkar stressdämpande och hälsofrämjande. I vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten, som kräver mycket energi. Om den belastas för mycket kan det leda till mental utmattning. I naturen dominerar däremot vilsamma sinnesintryck som hanteras med spontan uppmärksamhet, vilket leder till att vistelse i naturen ger vila och återhämtning för den riktade uppmärksamheten.

Naturvardsverket.se

Denna studie visar ett tydligt samband mellan stress och tillgången till natur på arbetsplatsen. Ju mer åtkomlig grönskan är, både i form av utsikt från arbetsplatsen och i form av möjlighet att ta rast ute, desto mindre ofta är man stressad.

Researchgate.net

Flera olika studier bekräftar att strandlika miljöer kan ha positiva effekter på våra hjärnor och vår mentala hälsa.  I denna artikel sammanfattas de olika effekterna.

nbcnews.com

Skogen, speciellt lövskog med öppna, ljusa partier och höga träd med vida kronor har flera egenskaper som underlättar återhämtning från stress. Denna rapport grundar sig på 127 artiklar och 64 studier kring ”skogsbad” och naturterapi.

ncbi.nlm

Vad är det egentligen som lockar med naturen – och är den bra för vår hälsa?  I denna artikel berättar med tre forskare på Karolinska Institutet nyttan med att vistas i naturen.

ki.se

Virtuell naturmiljö

Är det inte bättre att vara i en riktig skog?

I denna studie har Svenska forskare utvärderat om VR genererade naturmiljöer är lika bra på att sänka stressnivåerna (både de som man upplever men även det fysiologiska; hjärtfrekvensen och kortisolnivåerna) och kom fram till att de var lika effektfullt att exponeras för naturljud i VR.

ncbi.nlm.nih.gov

I denna studie testades tre kontrollgrupper som först fick utsättas för stressprovokation med hjälp av ett etablerat stresstest. Därefter fick en av de tre kontrollgrupperna spendera tid i vanlig inomhusmiljö, en annan grupp fick vistas i en virtuell naturmiljö, och den tredje gruppen i en virtuell miljö med tillsatta naturljud. Under testerna mättes stressnivåerna kontinuerligt med kortisolprov och EKG-registrering. Det visade sig att den grupp som vistades i den mest realistiska naturmiljön, d.v.s. virtuell natur med naturljud, fick en markant förbättrad återhämtningsförmåga.

pub.epsilon.slu.se

Självklart är en vacker dag vid en tropisk strand, en fantastisk sjö, en skogsglänta, en bergstopp eller andra verkliga, vackra miljöer mer prefererat. Men vid de tillfällen då dessa naturmiljöer är otillgängliga eller när personer inte kan ta sig ut, då är VR och projiceringar ett fantastisk verktyg för den mentala återhämtningen. På FeelnJoy vill vi på ett snabbt och lättillgängligt ge en rogivande resa till platser man normalt inte kan nå.

Mindfulness – Medveten närvaro

Genom våra upplevelser skiftar man sitt fokus till ”här och nu” och omedvetet tränar man sin ”närvaro muskel”. Nedan följer en mängd studier på effekterna av medveten närvaro/mindfulness/meditation.

Mindfulness är bra bra för våra sinnen.
Flera studier har visat att mindfulness ökar positiva känslor och samtidigt minska negativa känslor och stress.

greatergood.berkeley.edu

Studier på hur mindfulness hjälper oss att fokusera bättre samt förbättrar vårt minne och vår uppmärksamhetsförmåga. 

greatergood.berkeley.edu

ncbi.nlm.nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

Forskning har också visat att mindfulness ökar tätheten av grå hjärnsubstans i hjärnregioner som är kopplade till inlärning, minne, känsloreglering och empati.

greatergood.berkeley.edu

Mindfulness främjar medkänsla och stärker vår självmedkänsla.

greatergood.berkeley.edu

greatergood.berkeley.edu

Tröttas personerna inte ut ännu mer av teknologi och skärmar?

Olikt att sitta framför en vanlig dataskärm, är fokusområdet för ögonen i VR mer lik “den naturliga”miljön. Våra projiceringar liknar känslan av att vara på bio, en stor skillnad om man jämför med att titta på datorskärmar eller mobiltelefoner.

Allt innehåll i våra upplevelser är dessutom “passivt”, det vill säga att man ”tar bara in” miljön med sina olika sinnen. Bara om användaren vill, så kan man välja att lyssna på våra guidade meditationer som vägleder in i avkoppling och djupare andning. Våra upplevelser ska inte medföra kognitiv belastning. På FeelnJoy instämmer vi med hjärnforskarens Katarina Gospic budskap, ”att det är inte skärmen i sig som är dålig utan att den tar tid från livsviktiga mänskliga interaktioner. Använd teknik med intention och konsumera bra digitala kalorier”. Vårt koncept ger bra digitala kalorier till användaren och förnyad energi.