Vårt Koncept

Dagens människor lever i en miljö och på ett sätt som de inte är anpassade för biologiskt. Marginalerna är små, och såväl fysiskt som psykiskt utsätts kroppen för påfrestningar vilka kan leda till långvariga stress- och sjukdomstillstånd. I stressforskningsinstitutets temablad om trötthet och återhämtning (3) beskrivs att perioder med stress måste följas av återhämtning. Det som drivits upp (fysiologisk aktivering) måste tillbaka ned till ursprungsnivån för att systemet skall hålla på sikt. Återhämtning handlar alltså om nedvarvning och om att stänga av den biologiska energimobilisering som karakteriserar stress och belastning.

Naturen som hälsobringare

I naturvårdsverkets rapport om Naturen som kraftkälla (4) uppmärksammas en rad studier om att blotta anblicken av natur verkar stressdämpande och hälsofrämjande. I vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten, som kräver mycket energi. Om den belastas för mycket kan det leda till mental utmattning. I naturen dominerar däremot vilsamma sinnesintryck som hanteras med spontan uppmärksamhet, vilket leder till att vistelse i naturen ger vila och återhämtning för den riktade uppmärksamheten.

En studie (5) visar ett tydligt samband mellan stress och tillgången till natur på arbetsplatsen. Ju mer åtkomlig grönskan är, både i form av utsikt från arbetsplatsen och i form av möjlighet att ta rast ute, desto mindre ofta är man stressad.

kvinna med vr

Virtuell naturmiljö

I en annan studie (6) testades tre kontrollgrupper som först fick utsättas för stressprovokation med hjälp av ett etablerat stresstest. Därefter fick en av de tre kontrollgrupperna spendera tid i vanlig inomhusmiljö, en annan grupp fick vistas i en virtuell naturmiljö, och den tredje gruppen i en virtuell miljö med tillsatta naturljud. Under testerna mättes stressnivåerna kontinuerligt med kortisolprov och EKG-registrering.

– Det visade sig att den grupp som vistades i den mest realistiska naturmiljön, d.v.s. virtuell natur med naturljud, fick en markant förbättrad återhämtningsförmåga, säger Matilda Annerstedt/Van den Bosch om studiens resultat.

Värdet för arbetsgivaren

 • Bidrar till en attraktivare arbetsplats
 • Metoden är mycket tidseffektiv
 • Metoden är en förebyggande hälsoåtgärd som kan motverka stress innan det får eventuella konsekvenser för individens välmående och i längden även för produktiviteten, företagens långsiktiga överlevnad och även samhällsekonomin
 • Flera medarbetare kan använda rummet samtidigt
 • Rummet kan även med fördel användas till kreativ möteslokal
 • Insatsen är relativt låg om man jämför med exempelvis friskvårdsbidraget i kronor per anställd och år (beräknat på företag med mer än 200 anställda)
 • Upplevelsen kan attrahera personal som annars är svåra att nå med andra friskvårdsåtgärder, då konceptet är tilltalande för många
kvinna med vr

Värdet för arbetstagaren

 • Hälsofördelarna
 • Tillgängligheten/närheten – bara ett par steg från arbetsplatsen
 • Tidsoberoende – medarbetaren kan få upplevelsen när man vill
 • Individanpassad – välj den upplevelse som passar dig just för stunden (utifrån upplevd stressnivå).
 • Ingen ansträngning krävs – medarbetaren behöver bara njuta
 • Genom att mäta bland annat stressnivå innan och efter besöket får kunden direkt återkoppling på upplevelsens effekter